Bioloģijas promocijas padome

Daugavpils Universitātes Bioloģijas Promocijas padome apstiprināta 24.04.2013. ar DU rektora rīkojumu Nr.5-4/88.

DU Bioloģijas Promocijas padomes nolikums (PDF)

Promocijas padomes eksperti:

Dr.biol. Arvīds Barševskis – priekšsēdētājs
Dr.biol. Inese Kokina – padomes priekšsēdētāja vietniece
Dr.biol. Artūrs Škute
Dr.biol. Indriķis Krams
Dr.biol. Nataļja Škute
Dr.biol. Muza Kirjušina
Dr.biol. Uldis Valainis
Dr.biol. Maksims Balalaikins
Promocijas padomes sekretāre: Jana Paidere (e-pasts: jana.paidere@du.lv)

Aizstāvētie promocijas darbi

Ievas Akmenes promocijas darbs “Krustziežu dzimtas Cruciferae Juss. taksonomiskā revīzija Latvijas florā” (2020)

Viktorijas Kirillovas promocijas darbs “Latvijas savvaļas dzīvnieku muskulatūrā konstatēto Sarcocystis spp. daudzveidība un apraksts” (2020)

Ilonas Plaksenkovas promocijas darbs “Dažādu nanodaļiņu ietekme uz augiem in vitro un in vivo sistēmās un tās izmantošanas potenciāls” (2020)

Giedrius Trakimas promocijas darbs “Attīstības ātruma un fizioloģiskā stresa ietekme uz kukaiņu metabolismu un uzvedību” (2020)

Ineses Gavarānes promocijas darbs “Trihinelozes ierosinātāju izpēte un Trichinella britovi populācijas ģenētiskā daudzveidība Latvijā” (2019)

Guntas Evartes – Bunderes promocijas darbs “Liepu (Tilia L.) ģints taksoni Latvijā un to izplatību limitējošo vides faktoru analīze” (2018)

Maksima Zolova promocijas darbs “Apkārtējās vides faktoru ietekme uz ektoparazītu izplatību zivju žaunu aparātā: preferences, līdzāspastāvēšana un mijiedarbība” (2018)

Jeļenas Orehas promocijas darbs “Repša (Coregonus albula (L.)) populāciju ģenētiskā struktūra un morfoloģiskā mainība Latvijas ezeros” (2016)

Ineses Briedes promocijas darbs “Latvijas akvakultūras dzīvnieku (zivju Pisces un vēžu Crustacea) bioloģija un slimības” (2016)

Valērija Vahruševa promocijas darbs “Platās airvaboles Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera; Dytiscidae) bioloģija un sugas dzīves vides modelēšana laboratorijas apstākļos” (2015)

Armine Abrahamyan promocijas darbs “Distribution modeling and population ecology of wild Melissa officinalis L. (Lamiaceae) and Origanum vulgare L. (Lamiaceae) in Armenia” (2015)

Ilonas Skrindas promocijas darbs “Cilvēka auguma, adipozitātes, sejas un auguma pievilcības saistība ar imunitāti dzimumdimorfisma kontekstā” (2015)

Valērijas Surakas promocijas darbs Putnu asins parazītu ekoloģiskā loma un ar to atrašanu saistītās problēmas (2014)

Dainas Rozes promocijas darbs “Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipares Liparis loeselii (L.) RICH. populāciju dzīvotspēju Latvijā” (2014)

Ineses Kivlenieces promocijas darbs “Miltu melnuļu tēviņu terminālās investīcijas: metabolisms, personalitātes un imunitāte” (2014)

Jolantas Vrubļevskas promocijas darba “Ekoloģisko faktoru un personalitāšu ietekme uz putnu individuālo ģenētisko pielāgotību” kopsavilkums (2014)

Marijas Savickas promocijas darbs “Karstuma stresa ietekme uz kviešu dīgstu (Triticum aestivum L.) orgānu attīstību un oksidatīvo procesu izmaiņām” kopsavilkums (2013)

Sandras Ikaunieces promocijas darba “Dabisko ozolu mežu struktūra un dinamika Latvijā”kopsavilkums (2013)

Janas Paideres promocijas darba “Zooplanktona cenožu mainība Daugavas vidusteces upes – palienes sistēmā dažādās hidroloģiskā režīma fāzēs” kopsavilkums (2013)

Intas Belogrudovas promocijas darba “Reto un izzūdošo Latvijas savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ un in vitro kopsavilkums (2012)

Gunitas Deksnes promocijas darba Toxoplasma gondii sastopamība dažādu sugu dzīvniekos” kopsavilkums (2012)

Ineses Ceras promocijas darba “Abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz zirnekļu sabiedrībām piekrastes biotopos” kopsavilkums (2012)

Maksima Balalaikina promocijas darba “Latvijas smecernieku Coleoptera: Curculionidae (izņemot Scolytinae un Platypodinae) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija”kopsavilkums (2012)

Janīnas Daukštes promocijas darbs “Kukaiņu inkapsulācijas reakcijas specifiskums: pētniecības iespējas ekoloģiskajā imunoloģijā” (2012)

Dinas Cīrules promocijas darbs “Stress, izdzīvošana, asins parazīti un hematoloģiskie parametri putniem” (2012)

Ulda Valaiņa promocijas darbs “Omophron Latreille, 1802 (Coleoptera: Carabidae) ģints pasaules faunas revīzija” (2012)

Dmitrija Boiko promocijas darba “Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus (L.) Latvijā – ligzdojošā populācija, tās ziemošanas, spalvu maiņas un dispersijas ģeogrāfija” kopsavilkums (2012)

Rasmas Deksnes promocijas darba „Daugavas vidusteces posma zooplanktona dinamika un ietekmējošie faktori” kopsavilkums (2012)

Raimonda Cibuļska promocijas darba „Latvijas īsspārņu (Coleoptera: Staphylinidae) faunas revīzija” kopsavilkums (2011) (angļu valodā)

Aijas Pupiņas promocijas darbs „Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina Bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā” (2011) (pielikums)

Mihaila Pupiņa promocijas darbs „Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis un tāekoloģijas aspekti uz areāla ziemeļu robežas Latvijā” (2010)

Andra Bukeja promocijas darba “Latvijas lapgraužu (Coleoptera: Chrysomelidae s. l.) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija” kopsavilkums (2010)

Aleksandra Anisčenko promocijas darba „Skrejvaboļu (Coleoptera: Carabidae) alpīno faunu struktūra un izcelšanās Dienvidsibīrijas un Ibērijas pussalas kalnos”kopsavilkums (2010)

Kristīnes Igaunes promocijas darbsDzīvnieku vokālā komunikācija, plēsonība un pretplēsēju adaptācijas” (2007)

Dāvja Gruberta promocijas darbs “Palu pulsa koncepcija Daugavas vidusteces palieņu ezeru ekoloģijā” (2007)

Pasākumu kalendārs

< Janvāris >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]