MAF projekts “Reto un aizsargājamo bezmugurkaulnieku, vaskulāro augu un sēņu sugu sastopamības atkarība no meža apsaimniekošanas un aizsardzības vēstures un bioloģisko daudzveidību uzturošajām struktūrām”

Projekta numurs: 260508/S231

Projekta mērķi:

 • apstiprināt hipotēzi, ka reto un aizsargājamo bezmugurkaulnieku un sēņu sugu sastopamība ir atkarīga ne tikai no konkrētā meža nogabala koku vecuma un bioloģisko daudzveidību uzturošo struktūru klātbūtnes, bet arī no meža apsaimniekošanas vēstures  jeb meža kontinuitātes konkrētajā vietā
 • noskaidrot, kuras no bioloģisko daudzveidību uzturošajām struktūrām ir visbūtiskākās bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai
 • noskaidrot reto un aizsargājamo augu sugu saistību ar dažādiem meža augšanas tipiem, vecuma struktūru, kokaudzes sastāvu, biezību un mežu apsaimniekošanas vēsturi pēdējo 40 gadu laikā
 • Tāpat plānots izvērtēt, kā meža bioloģisko daudzveidību ietekmē iepriekš veikta meža apsaimniekošana (cirtes u.c.)

Projekta uzdevumi:

 • veikt meža vēstures analīzi un apkopot iepriekš veiktos pētījumus šādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: dabas parks „Daugavas loki”, Moricsalas rezervāts, Slīteres nacionālais parks, Gaujas Nacionālais parks, dabas liegums „Aizkraukles purvs un meži”, dabas liegums „Dzilnas meži”, dabas liegums „Gruzdovas meži”, dabas parks „Silene”
 • ierīkot minēto teritoriju aizsargājamos meža biotopos (sausajos priežu mežos, platlapju mežos, melnalkšņu mežos) parauglaukumus augu, sēņu, gliemežu un vaboļu sugu ievākšanai, uzskaitei un noteikšanai
 • izvēlētajos parauglaukumos uzskaitīt meža bioloģiskās daudzveidības struktūras (turpmāk BDS), kuru uzskaiti 1990. gadu sākumā izstrādāja zviedru meža ekologi B. Drakenberg un A. Lindhe, bet Latvijas apstākļiem pielāgoja U.Suško un N.Priedītis. Ir izdalīta 91 struktūra, kas raksturo mežaudzi un tās īpatnības, skuju kokus, lapu kokus, atmirušos kokus un koksni, epifītisko sūnu un ķērpju segu, krūmus un zemsedzi, traucējumu dinamiku, hidroloģiju
 • analizēt indikatorsugu, reto un aizsargājamo augu, sēņu, gliemežu un vaboļu sugu sastopamību un populāciju vitalitāti atkarībā no meža BDS kontekstā ar meža apsaimniekošanas vēsturi
 •  izdalīt indikatorsugām, retajām un aizsargājamām augu, sēņu, glieežu un vaboļu sugām nozīmīgākās meža BDS kontekstā ar meža apsaimniekošanas vēsturi
 • veikt ainavas struktūras analīzi, aplūkojot reljefa apstākļu daudzveidību, saposmojumu un nogulumu mozaīku
 • sagatavot kartogrāfisko materiālu ar reto un aizsargājamo sugu atradnēm un atskaites

Realizēšanas laiks: 2007. – 2010. gads

Finansējums: 80975 LVL

Projekta vadītājs: Arvīds Barševskis

Seko mums

Pasākumu kalendārs

< Janvāris >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]